Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 


 

 leży w jednym z najpiękniejszych zakamarków południowej Polszczyzna, na pograniczu Pienin i Beskidu Sądeckiego, w poetycznej kotlinie Grajcarka, na wysokości 430 - 560 m n.p.m. Kategoryzowana jest do najstarszych zdrojowisk w grupie karpackiej. Nazwa miejscowości czerpie od chwili kwaśnych wódź wskazywanych szczawami. Zwierzchnie wzmianki o Szczawnicy wywodzą z początku XV wieku. Słuszności rdzennych źródeł wcześniejszy umiane przedtem odkąd XVI wieku. Ob Site Navigation

rotny nasilenie  jak uzdrowiska wypada na połowę XIX wieku. Miejscowość lecznicza rozkładało się na skutek właścicielowi Józefowi Szalayowi. Wówczas wybudowano pensjonaty, budynki zdrojowe i łazienki. Powstała też oprawa architektoniczna odkrytych źródeł: Anieli, Heleny, Jana, Szymona, Magdaleny i Walerii. Unowocześniono park zdrojowy i zbudowano kaplicę zdrojową. Szalay zabiega³ szerok¹ reklamê uzdrowiska - wyda³ m.in. pierwszy przewodnik po Szczawnicy oraz Album Szczawnicki. On tez pierwszy zorganizowa³ dla swoich goœci sp³yw Dunajcem przy muzyce gَralskiej. Wprowadzi³ istniej¹ce do dziœ oznaczenia domَw: Pod siekierkami, Pod sercem. Pod tygrysem itd.; niektóre z tych tabliczek osobiście namalował.Z czasem Szczawnica sta³a siê popularna. Przyje؟d؟ali tu na leczenie arystokraci, przedstawiciele sfer artystycznych (C.K.Norwid, A.Asnyk, J.I.Kraszewski, H.Sienkiewicz, B.Prus, M.Konopnicka, W.Pol, J.Matejko, A.Fredro i inni). Przed œmierci¹ w³aœciciel Szczawnicy zapisa³ zak³ad zdrojowy Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie. W latach 1880-1884 uporz¹dkowano park, wybudowano dworek goœcinny i zakoٌczono budowê drogi prowadz¹cej przez Pieniny do Czerwonego Klasztoru. W roku 1909  przesz³a w rêce Adama Stadnickiego, ktَry uj¹³ nowe ںrَd³a, wyremontowa³ domy zdrojowe i poszerzy³ park gَrny. Dynamiczny rozwَj Szczawnicy zosta³ przerwany przez wybuch II Wojny Œwiatowej. W 1948 roku uzdrowisko przej¹³ skarb paٌstwa. Szczawnica otrzyma³a prawa miejskie w 1962 roku. W 2001r.uniewa؟niono decyzjê z 1948 r., na mocy ktَrej odebrano uzdrowisko rodzinie Stadnickich. Spadkobiercy hr. A.Stadnickiego odzyskali swoj¹ w³asnoœو  w 2005 r.Miejscowe wody mineralne to g³َwnie szczawy wodoro-wêglanowo - chlorkowo - sodowo – jodkowe, bromkowe oraz borowe. W okolicach Placu Dietla wystêpuj¹ takie zdroje jak: Stefan, Magdalena, Jan i Helena. W Parku Dolnym znajduje siê ںrَd³o Wanda, nieco dalej obok dolnej stacji kolejki linowej na Palenicê ںrَd³o Szymon, przy ulicy Skotnickiej ںrَd³o Pitoniakówka. Te wody udostêpniane s¹ do spo؟ycia z naturalnych wyp³ywَw. Szczawnickie wody mineralne zalecane s¹ przy nie؟ytach drَg oddechowych, oskrzeli, chorobach przewodu pokarmowego, oty³oœci, skazie moczanowej oraz schorzeniach narz¹dَw ruchu. Uzdrowisko posiada doskona³¹ bazê zabiegow¹. m. in. w Inhalatorium, wyposa؟onym w unikatowe komory  pneumatyczne s³u؟¹ce do leczenia chorَb p³uc oraz komory solankowo - celkowe, w ktَrych wykonuje siê inhalacje skuteczne w leczeniu astmy oskrzelowej.Obecnie Szczawnica jest miejscowoœci¹ typowo turystyczn¹ - doskona³¹ baz¹ wypadow¹ w Beskid S¹decki, Gorce i Pieniny (polskie i s³owackie). Przez Szczawnicê przechodz¹ szlaki turystyczne, ktَre prowadz¹ m.in. na najwy؟sze szczyty Pienin i Gorcَw oraz do rezerwatَw przyrody: W¹wozu Homole, Wysokich Ska³ek, a tak؟e do jednego z najpiêkniejszych, obfituj¹cych w malownicze ska³ki i progi skalne - rezerwatu Bia³ej Wody. Wyznaczone zosta³y tak؟e liczne trasy rowerowe i konne o rَ؟nym stopniu trudnoœci. Szczawnica stanowi przystaٌ flisack¹ i kajakow¹. Tutaj znajduje siê koٌcowa stacja sp³ywu ³odziami flisackimi Prze³omem Dunajca. W centrum Szczawnicy znajduje siê wyci¹g krzese³kowy prowadz¹cy na szczyt Palenicy, sk¹d roztacza siê malowniczy widok na Tatry i Pieniny. Znajduj¹ siê tu wspaniale przygotowane trasy narciarskie. Liczne szlaki turystyczne, trasy i œcie؟ki rowerowe prowadz¹ do malowniczych zak¹tkَw Pieniٌskiego Parku Narodowego i rezerwatَw przyrody. W okolicach schroniska pod Durbaszk¹ prowadzone s¹